Vedtægter

CVR nr. 31 80 33 65

Vedtægter for Ræhr Beboerforening.

§1

Foreningens formål:

Foreningen er upolitisk og formålet er at fremme hvad der tjener borgernes trivsel og gavne borgerne ved de midler der står til rådighed.

§2

Alle kan optages som medlem. Medlemsbidraget bestemmes af generalforsamlingen.

§3

Foreningen afholder ordinær generalforsamling i februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning af bestyrelsen eller efter skriftlig begæring af mindst 20 medlemmer.

§4 

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som består af 7 medlemmer der afgår efter tur, med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert andet år. Det tilsigtes at formand og kasserer ikke afgår samtidig. Der vælges 2 suppleanter hvert andet år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og den er i fællesskab ansvarlig for foreningens midler økonomiske forpligtelser.

Formanden repræsenterer foreningen udadtil og leder forhandlingerne ved møder, generalforsamlinger mv.

§5

Enhver generalforsamling indkaldes af formanden senest 14 dage før afholdelsen, bekendtgøres på Facebook i gruppen Ræhr By og hjemmesiden www.raehrby.dk.

§6

På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede forhandlingerne.

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer som er på valg i ulige år. Regnskabet fremsendes til revisorerne senest 14 dage før generalforsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret og godkendes af generalforsamlingen.

§7

Foreningsstridsspørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved alm. flertalsafstemning. 1 stemme pr. husstand.

§8

Ændring af vedtægterne foretages af generalforsamlingen, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Forslag om vedtægtsændringer bekendtgøres før generalforsamlingen.

§9

I tilfælde af foreningens nedlæggelse tilfalder det klubhuset (opført 1998) på stadion Thisted Kommune. Vedtaget på generalforsamling 11. juni 1998.

§10

Ved foreningsophør kan en afsluttende generalforsamling foretage videre disposition.

Vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2019 og erstatter vedtægterne af 11. februar 1999.

Vedtægter